საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი:

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა.

პროექტის ამოცანები:

  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, დონორებისა და ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის გზების გამონახვა;
  • ასეთი თანამშრომლობისთვის საჭირო გარემოს შექმნა;
  • ქვეყანაში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გლობალურ პროცესებში ჩართვა;
  • ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება, მათი ანგარიშვალდებულობის, გამჭირვალობისა და შედეგებზე ორიენტირებული მართვის სისტემის დანერგვის მიმართულებით.

დონორები და პარტნიორები:

ვერკავშირი

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2011-10-01 – 2013-10-01

პროექტის ხელმძღვანელი:

ვახტანგ ნაცვლიშვილი