იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეროვნული სტრატეგიის დანერგვის პროცეში ჩართულ მახარეთა მონაწილეობითი შეფასება

დონორები და პარტნიორები:

ლტოლვილთა ნორვეგიული საბჭო/გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2006-12-20 – 2007-03-20

პროექტის ხელმძღვანელი:

ხათუნა ნაჭყებია