პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

პროექტის მიზანი:

პრესის მონიტორინგის საშუალებით, მედიაში სამოქალაქო ინიციატივების გაშუქების, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული საქმიანობის, ინიციატივების, სამოქალაქო სექტორსა და თვითმმართველობებს შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის ინტენსივობისა და ხარისხის შესწავლა.

პროექტის ამოცანები:

აჭარაში, გურიასა და სამეგრელოში გამომავალი ბეჭდური მედიის პროფესიონალური, მრავალმხრივი და ობიექტური მონიტორინგი.

დონორები და პარტნიორები:

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტის არეალი:

აჭარა, სამეგრელო, გურია

პროექტის განხორციელების ვადები:

2014-01-01 – 2012-01-01

პროექტის ხელმძღვანელი:

ლალი შალვაშვილი