სოციალური მეწარმეობის ინიციატივა საქართველოსთვის

პროექტის მიზანი:

სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი საარსებო გარემოს შექმნა, რათა მათ შეძლონ, საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ, საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების უკეთ განხორციელება.

პროექტის ამოცანები:

 • საქართველოში სოციალური მეწარმეობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება;
 • სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერის სტრატეგიული ხედვისა შექმნა, დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით;
 • საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისa და სოციალური საწარმოების შესაძლებლობების გაძლიერება.

დონორები და პარტნიორები:

პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისa და სოციალურ საწარმოთა ალიანსი საქართველოს თანამშრომლობით, არაკომერციული სამართლის საერთაშორისო ცენტრის (ICNL) ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

01.10.2019 – 31.05.2021

პროექტის ხელმძღვანელი:

ია გაბუნია

პროექტის აქტივობები:

 • სოციალური მეწარმეობის კანონის ადვოკატორება;
 • სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევა;
 • სოციალური მეწარმეობის ადგილობრივი პრაქტიკის კვლევა;
 • სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერის სტრატეგიული ხედვის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება;
 • მრგვალი მაგიდა/დისკუსიების ორგანიზება;
 • სოციალური მეწარმეებისთვის და სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ონლაინ სასწავლო პროგრამის შექმნა, რომელიც მოიცავს ორ მოდულს: სამართლებრივი მართვა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება;
 • გზამკვლევის შექმნა სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის, სამართლებრივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე;
 • სოციალური მეწარმეებისა და სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სამართლებრივი დახმარება/კონსულტირება.