თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა.

პროექტის ამოცანები:

  • საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და მათი სამოქალაქო აქტიობების დონის ზრდის ხელშეწყობა;
  • მუნიციპალური ბიუჯეტების ეფექტურად დაგაგმვისა და ხარჯვის გამჭვრვალობის ხელშეწყობა;
  • ადგილობრივი სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა;
  • ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობების საჯარო მოსამსახურეებისთვის;
  • მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სისტემის სრულყოფა.

დონორები და პარტნიორები:

ევროკავშირი

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2009-03-01 – 2012-03-01

პროექტის ხელმძღვანელი:

გურანდა რომანაძე

პროექტის ფოტომასალა