ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება – II ფაზა

პროექტის მიზანი:

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე განვითარების სფეროში ჩართული აქტორების გაძლიერება, რათა მათ ეფექტურად შეძლონ ადგილობრივი საჭიროებებისა და განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში აქტიური მონაწილეობა.

პროექტის ამოცანები:

 • ადგილობრივი განვითარების აქტორების (საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სოციალური საწარმოები, მუნიციპალიტეტები) საარსებო გარემოს გაუმჯობესება;
 • საზოგადოებრივი მონაწილეობისა და აქტივიზმის ხელშეწყობა, ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებით;
 • ადგილობრივი განვითარების აქტორების შესაძლებლობების გაძლიერება.

დონორები და პარტნიორები:

პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და ოზურგეთის პროგრესის სახლის თანამშრომლობით და მას აფინანსებს გერმანული ფონდი Bread For The World (პური მსოფლიოსთვის).

პროექტის არეალი:

აჭარა, გურია, შიდა ქართლი

პროექტის განხორციელების ვადები:

01.10.2020 – 30.09.2023

პროექტის ხელმძღვანელი:

ია გაბუნია

პროექტის აქტივობები:

 • ადგილობრივი განვითარების აქტორების სამართლებრივი დახმარება/კონსულტირება და კონსულტაციებით უზრუნველყოფა;
 • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების/სოციალური საწარმოების საარსებო გარემოს გაუარესების პრევენციის მიზნით, შესაბამისი კანონმდებლობის მუდმივი მონიტორინგი;
 • საკანონმდებლო პაკეტების (სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების სტანდარტიზაცია; მუნიციპალური გრანტების გაცემის უფლება) ადვოკატირება, ხელსაყრელი საარსებო გარემოს უზრუნველსაყოფად;
 • ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის შესაბამისი დაქვემდებარებული ნორმატიული აქტების შემუშავება;
 • სოციალურ მეწარმეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივების გადახედვა; საკანონმდებლო სივრცეში სოციალური მეწარმეობის დეფინიციის დამკვიდრების ადვოკატირება;
 • სოციალურ მეწარმეობასთან დაკავშირებით, ყველა დაინტერესებული მხარისთვის მრგვალი მაგიდის დისკუსიების ფასილიტაცია;
 • საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე სტრატეგიული ხედვის შემუშავება;
 • მუნიციპალიტეტებისთვის საზოგადოებივი მონაწილეობის სახელმძღვანელოს შექმნა;
 • სამიზნე მუნიციპალიტეტებისთვის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის მხარდამჭერი გზამკვლევების (საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია, მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება) შექმნა;
 • მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კამპანიის პროცესში სამიზნე მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა;
 • სამოქალაქო ჩართულობის benchmarking-ის მიგნებებზე დაყრდნობით, სამიზნე მუნიციპალიტეტებისათვის კონკრეტული სამოქმედო გეგმების შემუშავება;
 • benchmarking-ის ინსტუმენტის გამოყენება სამიზნე მუნიციპალიტეტებში (ფაზა 2);
 • მუნიციპალიტეტაშორისი გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა;
 • ყოველწლიური ეროვნული ფორუმების ორგანიზება საზოგადოებრივი მონაწილეობის თემაზე:
 • მოქალაქეებისთვის საზოგადოებრივი მონაწილეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერა;
 • სამოქალაქო აქტივიზმის სტიმულირება, ადგილობრივი განვითარების აქტორებისთვის სხვადასხვა სახის წლიური კონკურსების ორგანიზებით;
 • www.csogeorgia.org-ის უწყვეტი განახლება, მონიტორინგი, ახალი კონტენტის შექმნა, საზოგადოებრივი მონაწილეობის, ცნობიერების ამაღლლების უზრუნველსაყოფად;
 • საზოგადოებრივი მონაწილეობის კუთხით, დგილობრივი განვითარების აქტორებისთვის სხვადასხვა ონლაინ სასწავლო პროგრამის შეთავაზება;
 • მონაწილეობით ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან მენტორობა;
 • შესაძლებლობების განვითარების ინიციატივები ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების განვითარების სხვა აქტორებისთვის, სამოქალაქო აქტივიზმისა და საზოგადოებრივი მონაწილეობის სტიმულირების მიზნით.