2018 წელს გაცემული სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის ანგარიში