2019 წელს გაცემული სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის ანგარიში