ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები

პუბლიკაცია მომზადებულია სამი დიდი ქალაქის მაგალითზე, ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში