დამხმარე მეთოდური მასალა პოლიტიკის ანალიზის კურსის სწავლებისათვის

სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული საჯარო პოლიტიკის ანალიზის შემსწავლელთათვის

ავტორი ვაჟა სალამაძე. წიგნი I-II