გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის

(სამართლებრივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე)

ავტორები: ლევან ფანიაშვილი, დავით ტივიშვილი