გზამკვლევი: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება

ავტორი: ანჟელი ხორავა