კვლევა-მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

კვლევაის მიზანი:  საქართველოს თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის შესწავლა, მიღებული შედეგების საფუძველზე ძირითადი დასკვნებისა და სფეროს წამყვანი ექსპერტების მონაწილეობით სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება.