მოხალისეობა–საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო

კვლევა მოიცავს მოხალისეობის არსის, ფუნქციის განსაზღვრას, მოხალისეობის საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზსა და საქართველოში მოხალისეობის შესახებ სამართლებრივი ბაზის შექმნისთვის საჭიროებების გამოვლენას.