“სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ” საქართველოს კანონის მონიტორინგის ანგარიში

(2007 წლის სექტემბრის მდგომარეობით)
სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტის სამართლის პროგრამის პროექტის – “სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში” – ფარგლებში, ფონდ “ღია საზოგადოება საქართველოსთან” თანამშრომლობით, განხორციელდა “სააღსრულებო წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონის მონიტორინგი. მონიტორინგის მიზანი იყო კანონში არსებული ხარვეზების გამოვლენა, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა შესწორებები – მომზადდა კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი.