სამაგიდო წიგნი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს თანამშრომლებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი

ალექსანდრე სვანიშვილი (მეორე გამოცემა)