სამეგრელოს ქალაქების – ზუგდიდის, სენაკის, ფოთის, ხობის შრომითი ბაზრის სტრუქტურის აღწერა

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა სამეგრელოს რეგიონის 4 ქალაქში – ზუგდიდში, სენაკში, ფოთში, ხობში – ჩაატარა კვლევა. კვლევის მიზანი იყო სამეგრელოს რეგიონის ამ 4 ქალაქში სამუშაო ძალის მდგომარეობის შეფასება სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით.