საქართველოს კავშირების, ფონდების, უცხო ქვეყნების არასამეწარმეო იურიდიული პირების ფილიალების და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ერთიანი რეესტრი