საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმები

კანონმდებლობა და პრაქტიკა

კვლევის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე, კვლევითი ჯგუფი: ლევან ფანიაშვილი, გიორგი ავაზაშვილი, ნათია აფხაზავა