საქველმოქმედო საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემო საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ 2007 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში ჩატარდა საქველმოქმედო სტატუსის მიღებასთან და მასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების პრაქტიკაში განხორციელების კვლევა.
კვლევის ძირითადად მიზანს წარმოადგენდა, ქვეყანაში საქველმოქმედო საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემოს შესწავლა.