სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში

სტრატეგიული ხედვა

პოლიტიკის დოკუმენტი – კონცეფცია