საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმები

მკვლევარი: მარიამ ლაცაბიძე
კონსულტანტი: ვაჟა სალამაძე