“ზრუნვაზე ორიენტირებლი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს საექსპერტო კვლევა

2007 წლის ოქტომბერში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ იქნა ზრუნვაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს საექსპერტო კვლევა. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმ გარემოს შეფასება, რომელშიც უწევს ფუნქციონირება ზემოთ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.