გამოცემები

გზამკვლევი არასამეწარმეო ორგანიზაციებისათვის

2008 წელი

მცირე მეწარმის გზამკვლევი

2007 წელი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მონიტორინგი

2006 წელი

მცირე მეწარმის გზამკვლევი

2006 წელი

საქართველოს კავშირების, ფონდების, უცხო ქვეყნების არასამეწარმეო იურიდიული პირების ფილიალების და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ერთიანი რეესტრი

2005 წელი