გამოცემები

მცირე მეწარმის გზამკვლევი

2007 წელი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მონიტორინგი

2006 წელი

მცირე მეწარმის გზამკვლევი

2006 წელი

საქართველოს კავშირების, ფონდების, უცხო ქვეყნების არასამეწარმეო იურიდიული პირების ფილიალების და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ერთიანი რეესტრი

2005 წელი

დამხმარე მეთოდური მასალა პოლიტიკის ანალიზის კურსის სწავლებისათვის

სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული საჯარო პოლიტიკის ანალიზის შემსწავლელთათვის

ავტორი ვაჟა სალამაძე. წიგნი I-II
2002–2003 წელი