გამოცემები

დამხმარე მეთოდური მასალა პოლიტიკის ანალიზის კურსის სწავლებისათვის

სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული საჯარო პოლიტიკის ანალიზის შემსწავლელთათვის

ავტორი ვაჟა სალამაძე. წიგნი I-II
2002–2003 წელი

პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში

ავტორი: იუჯინ ბარდახი (პირველი ქართული გამოცემა)
2002 წელი

არაკომერციული ორგანიზაციების დაბეგრვა (რუსულ ენაზე)
არაკომერციული ორგანიზაციების დაფინანსების იურიდიული მექანიზმები (რუსულ ენაზე)

2002 წელი

საქართველოს კავშირების ერთიანი რეესტრი

2002 წელი

საკანონმდებლო კრებული რაიონული სასამართლოებისათვის

1999–2001 წელი

ცნობარი არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე

2001 წელი

კრებული ანტიმონოპოლიური სამსახურებისათვის

1999 წელი

ბიზნესის მეგზური საქართველოს ბიზნესის კანონმდებლობაში

(ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
1998 წელი