სოციალური მეწარმეობა საქართველოში

სოციალური მეწარმეობა საქართველოში

საქართველოს პრაქტიკის მიმოხილვა
ეკა დათუაშვილი
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა
და განვითარების ცენტრი

2020 წელი