დავით ტივიშვილი

დავით ტივიშვილი არის CSI-ის ფინანსური მენეჯერი, აქვს ფინანსურ მენეჯმენტში მრავალწლიანი გამოცდილება, საიდანაც, ბოლო წლები, საერთაშორისო პროექტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობას დაუთმო.

დავით ტივიშვილს აქვს საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობებისათვის საჭირო, მაღალი დონის ფინანსური და საბუღალტრო უნარები; შეუძლია პერსონალის კონსულტირება და ტრენირება ფინანსურ, ბუღალტრულ და საკანონმდებლო საკითხებთან დაკავშირებით; აქვს მენეჯმენტისა და გუნდური მუშაობის უნარი.

დავით ტივიშვილს აქვს დოქტორის ხარისხი ეკონომიკურ და ფინანსურ დარგში.